Home » Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna związana z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), w związku z podjętą przez Pana/Panią współpracą z Biurem Doradztwa Inwestycyjnego KRAKINWEST sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Pietrusińskiego 3/6 30-321 Kraków, NIP: 676-213-12-35, szanując Pana/Pani prywatność oraz dbając o pełną Pana/Pani wiedzę, kto i w jaki sposób przetwarza Pana/Pani dane osobowe, wykonując obowiązek nałożony art. 13 RODO poniżej przedstawiam informacje, które pomogą ustalić powyższe okoliczności:

1/ Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Krakinwest Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Jana Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków, NIP: 676-213-12-35, tel. +48/ 12 294 02 75, e-mail: krakinwest@krakinwest.pl

2/ Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także do ich przenoszenia.

 3/ Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa posiada Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4/ dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z art. 9 ust.2 lit. f, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy, w tym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed wymiarem sprawiedliwości,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze danych, takich jak: rozliczenia finansowe, związane z opłatami sądowymi czy skarbowymi,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z ewentualnej konieczności odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej strony umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są jednostki organizacyjne wymiaru sprawiedliwości oraz inne osoby fizyczne i prawne, jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ujawnione zostaną Pana/Pani dane osobowe w związku z prawidłowym wykonaniem umowy, w celu realizacji przedmiotu tej umowy.  Pracownicy BDI Krakinwest sp. z o.o. którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, są osobami upoważnionymi do przetwarzania tych danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautoamtyzowany (w zasobach komputerowych). Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosuje się metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.